Blog

Een bedrijfsongeval en wat nu?
donderdag, 28 maart 2019 16:44

Een bedrijfsongeval en wat nu?

Deze vraag wordt jammer genoeg nog te vaak gesteld. Is het antwoord interessant? Ja en nee! Ja, omdat er actie moet worden genomen om de nodige hulpverlening in te schakelen; ja, om verdere schade te beperken; ja, vanwege de realiteit dat er aan bedrijfsongevallen een financieel aspect zit…Nee, omdat de tijd niet kan worden teruggedraaid, er is iemand gewond geraakt – of erger – en daar is niets meer aan te doen!
“Ondanks alle wetgeving en beschikbaarheid van normen zijn bedrijven te vaak nog onbewust onbekwaam en is de inspanning en uitdaging groot om te komen tot bewust bekwaam.”
Gerichte analyse van bedrijfsongevallen levert inzicht op over wat de oorzaken zijn, waar het fout ging, waarom een ongeval heeft plaatsgevonden. De vraag: ’ ..wat nu?’ leidt in de praktijk altijd tot de discussie hoe het ongeval voorkomen had kunnen worden. En heel vaak is het spreekwoord ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’ dan ook van toepassing.

Wat de kosten van een bedrijfsongeval zijn, is sterk afhankelijk van de aard van het letsel. Medische kosten, letselschadevergoeding, doorlopende personeelskosten enerzijds, maar ook de opgelegde boetes en het imago van het bedrijf bij klanten en omgeving anderzijds spelen een rol. En niet te vergeten de kosten van de maatregelen die genomen moet worden ter voorkoming van herhaling. De Inspectie SZW zal in elk geval eisen stellen en de opvolging daarvan door het bedrijf nauwlettend volgen.

 

Bewustwording

Dit kom ik in de dagelijkse praktijk helaas heel vaak tegen. Er moet eerst iets fout gaan en dan ontstaat de bewustwording dat er meer moet gebeuren dan tot dan toe werd aangenomen. Ondanks alle wetgeving en beschikbaarheid van normen zijn bedrijven te vaak nog onbewust onbekwaam en is de inspanning en uitdaging groot om te komen tot bewust bekwaam! Dat laatste verhoogt de kwaliteit van de aanpak na een bedrijfsongeval aanzienlijk. Een valkuil na een bedrijfsongeval met een machine is dat er vaak ad hoc acties volgen, gericht op het afschermen van de gevarenzone. De technische dienst kan snel een hekwerk of afschermkap maken en plaatsen. Vanzelfsprekend kan dat een afdoende actie zijn, mits goed uitgevoerd en mits dit geen hinder gaat opleveren voor de normale procesgang. Het is echter ook goed mogelijk dat de schijnbaar meest voor de hand liggende oplossing uiteindelijk leidt tot nieuwe risico’s of tot zodanige frustraties op de werkvloer dat de “oplossing” binnen de kortste keren ergens in de hoek ligt.

 

Kennis en wetgeving op niveau brengen

Een noodzakelijke stap naar een betere beheersing van veiligheid op de werkvloer is de kennis van de wetgeving en bijbehorende verplichtingen op niveau brengen: voor bedrijven waar met machines wordt gewerkt, kan de Machinerichtlijn van toepassing zijn, maar in elk geval de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Verder kunnen diverse ondersteunende normen relevant zijn, denk aan C-normen, specifiek voor een bepaalde machinegroep bijvoorbeeld, of B-normen voor veiligheidsvoorzieningen.

Met deze kennis bestaat het vervolg uit het leren uitvoeren van een risicobeoordeling. De kwaliteit van een risicobeoordeling hangt sterk af van de inbreng van diegenen die dagelijks betrokken zijn bij het proces en de machines. Denk aan operators, monteurs en procesengineers. Vanuit de Arbowetgeving is de RI&E (Risico Inventarisatie & evaluatie) meestal wel een bekende verplichting, maar de verdieping voor het werken met machines en andere arbeidsmiddelen blijkt vaak nog niet te zijn opgepakt.

 

Herkennen gevaren en gevarenzones

Een risicobeoordeling kan pas succesvol worden uitgevoerd als is geleerd om gevaren en gevarenzones te herkennen en vervolgens die gevaren door middel van een risicowaarderingsproces te vertalen naar risico’s. Deze risicowaardering is nodig om enerzijds te kunnen vaststellen of risicoreductie daadwerkelijk nodig is en anderzijds wat de onderlinge prioriteit moet zijn als er sprake is van meerdere risico’s: het loont om daar te beginnen waar de meeste veiligheidswinst (lees: voorkomen van een volgend bedrijfsongeval) valt te behalen. Met de opgedane kennis van wetgeving en normen ontstaat een verschuiving van onbewust naar bewust, door gestructureerd om te gaan met de RI&E-verplichting en de kennis, wordt onbekwaam bekwaam.

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

©2020 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken