Nieuws

Graag informeren wij u over het vertrek van Koen Brackel als Business Unit Manager Advies. Hij gaat op 1 juli van een welverdiend pensioen genieten. Edward Schrijver zal Koen gaan opvolgen. Edward is inmiddels gestart in zijn nieuwe functie en het overdrachtsproces is in volle gang.

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

donderdag, 09 maart 2017 08:28

TCPM HELPT U OP WEG IN DE NIEUWE ARBOWET

Ook de Eerste Kamer is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Dit houdt in, dat de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 in gaat. Maar wat verandert er nu precies? En hoe zorgt u dat u op tijd aan alle eisen die in deze wet gesteld worden voldoet? Wij helpen u graag op weg!

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Op dit moment werkt een projectengineer van TCPM Oost als projectbegeleider onderhoud en beheer bij het waterschap voor de afdeling waterketen. Waterketen houdt zich binnen het waterschap bezig met het zuiveren van afvalwater. Waterschap Vallei en Veluwe heeft hiervoor 16 zuiveringen in beheer, verspreid over het gebied. Hij werkt aan verschillende projecten binnen het waterschap.

HER-CERTIFICERING CHEMICALIËN INSTALLATIES

Eén van deze projecten is het her-certificeren van chemicaliën installaties op diverse zuiveringen binnen het waterschap. De huidige installaties voldoen niet meer aan de laatste eisen en moeten daarom gereviseerd of (deels) vervangen worden. Het project dient medio 2017 gereed te zijn. Het vaste projectteam bestaat uit verschillende disciplines, waaronder de projectbegeleider. Het project wordt in een bouwteamovereenkomst gerealiseerd. Hierdoor zijn een hoofdaannemer en onderaannemers ook deel van het team. Verder wordt - afhankelijk van de installatie - het team ondersteund door de beheerder en eventueel het onderhoudspersoneel van de desbetreffende installatie. In dit project controleert onze projectengineer als projectbegeleider of de installaties gebouwd worden volgens de standaarden. Daarnaast geeft hij de input voor de specifieke eisen en wensen van beheer en onderhoud. Belangrijk is dat het waterschap de continuïteit en kwaliteit van het zuiveringsproces waarborgt tegen minimale onderhouds- en beheerskosten. Daarbij moet de veiligheid op orde zijn en er een doordacht concept met betrekking tot de continuïteit (reservestelling) van de levering zekerheid en efficiëntie is. Verder zorgt hij voor het inpasbaar maken van de installatie in de bestaande structuren zoals SCADA, technische documentatie (P&ID, E-schema, TO et cetera) , het onderhoudsbeheersysteem en vindbaarheid in het veld. Het doel is dat een uitgevoerd project goed overgedragen kan worden naar de afdeling beheer en onderhoud en alle door deze afdeling benodigde informatie compleet is.

AFWISSELENDE TAKEN

De functie van projectbegeleider bij het Waterschap vereist technische kennis maar ook goede communicatieve vaardigheden. Het zorgen voor een goed werkende en werkbare installatie en het opleveren van het technisch constructie dossier is de “harde” kant. De overleggen die hij met het projectteam en de afdelingen voert vereisen een goede communicatie. Niet alle eisen en wensen kunnen ingewilligd worden. Het is belangrijk dat je zelf de hoofd- van de bijzaken kunt scheiden en er het beste voor alle partijen er uithaalt. Dit vereist kennis, tact en doorzettingsvermogen, maar ook soms geduld. Hierbij gaat het vaak om minder meetbare zaken, die het werk afwisselend en aantrekkelijk maakt. Een andere uitdaging is dat iedereen binnen het projectteam natuurlijk de belangen van zijn eigen doelgroep behartigt. Onze projectengineer zegt hierover: “Soms begeef je je in het spanningsveld tussen realisatie (korte termijn) en onderhoud (lange termijn). Daardoor ben ik continu op zoek naar werkbare oplossingen waarmee iedereen tevreden is, maar die ook aan de eisen voldoen. Het werken bij Waterschap Vallei en Veluwe betekent voor mij het leren kennen van nieuwe onbekende proces installaties, waarbij het bijna altijd gaat om kapitaalgoederen die aangeschaft worden voor de lange termijn. Het kennis maken met en ervaren van een onbekende tak van sport, maakt mijn werk als interim afwisselend en uitdagend.”

PROJECTEN EN INNOVATIES

De projecten binnen het waterschap zijn zeer divers. Op dit moment werkt de projectbegeleider aan: een Bio-Energiecentrale waar aardgas uit mestvergisting wordt gewonnen, het vervangen van een biogasmotor, het vervangen van diverse rioolgemalen, het bouwen van een calamiteitenbak voor de opvang van regenwater, een compleet nieuwe rioolwaterzuivering en het realiseren van een geurbehandelingsinstallatie van diverse processen op een zuivering. Verder is hij bij het waterschap betrokken met een aantal innovatieve projecten: het realiseren van een waterfabriek waar nieuwe zuiveringsprocessen onderzocht worden in samenwerking met universiteiten en adviesbureaus en een proef installatie voor het winnen van Alginaat uit slib.

Een niet-voltooide machine is een samenstel dat bijna een machine vormt, maar niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Een niet-voltooide machine valt dus wel onder de definitie van een machine, maar is niet compleet en meestal niet CE-waardig. Een onvoltooide machine is dus bedoeld om te worden ingebouwd, waarbij de samenbouw uiteindelijk een voltooide machine is.

Het is belangrijk op de hoogte te zijn van de vereisten voor niet-voltooide machines. Of u nu fabrikant bent van een niet-voltooide machine of de gebruiker die als fabrikant van de uiteindelijke voltooide machine optreedt. Wat logisch lijkt - maar vaak wordt onderschat- is dat een gebruiker nooit een onvoltooide machine mag gebruiken! De reden is, dat deze onvoltooide machine geen CE-markering heeft en dus per definitie niet veilig is. Deze onvoltooide machine zal dus eerst CE-waardig moeten worden gemaakt en er zal dus iemand als fabrikant moeten optreden.

Dit artikel is een vervolg op het eerder verschenen artikel in de CE-reeks.

donderdag, 23 februari 2017 07:43

Projectmanagement voor ISBL opwaardering

Howden Thomassen Compressors (voorheen Thomassen Compression Systems) is één van 's werelds toonaangevende fabrikanten van zuigercompressoren. Met meer dan een eeuw ervaring in compressie-oplossingen, leveren zij aan de grote raffinaderijen, de olie- en gasindustrie, petrochemische bedrijven en andere industriële organisaties.

Voor Howden Thomassen Compressors levert TCPM sinds vele jaren projectmanagers die snel in kunnen springen wanneer Howden Thomassen Compressors veel projecten boekt. Door het grillige projectverloop bij Howden Thomassen Compressors is een partner als TCPM belangrijk om flexibel op te kunnen schalen met vakkundig personeel wanneer nodig.

Een klant van Howden Thomassen Compressors investeert in het opwaarderen van zijn raffinaderij voor brandstoffen, binnen het “Diesel DE-sulphurization unit”-project. Na uitvoering van dit project (ISBL) kan de raffinaderij brandstof kan leveren die voldoet aan de Euro II norm. Howden Thomassen Compressors levert vanuit verschillende vestigingen equipment voor deze ombouw. Een projectmanager van TCPM coördineerde dit project.

Twee compressoren

Howden Thomassen Compressors levert voor het ISBL-project twee compressoren met bijbehorende E-motoren, koelers, vaten, smeerolie systemen en koelwater systemen. Op de raffinaderij zijn de compressoren redundant uitgevoerd, wat betekent dat één van de compressoren stand-by staat terwijl de andere produceert. Iedere compressor heeft drie cilinders, twee cilinders worden als tweetraps compressor voor een bepaald proces gebruikt, terwijl de andere cilinder als ééntraps compressor voor een ander proces wordt gebruikt. De compressoren comprimeren waterstof tot 75bar. Door het explosieve gas en de hoge druk wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid in dit soort installaties.

Howden Thomassen Compressors levert de equipment aan een Chinese contractor, die de complete engineering, levering, installatie en commissioning van de ombouw van de raffinaderij doet. Doordat er aan een Chinese partij geleverd wordt, is één van de voorwaarden uit het contract dat een deel van de equipment in China geproduceerd moest worden. In samenwerking met de Chinese vestiging van Howden zijn de pulsatievaten, koelers en de koelwater en smeerolie units in China besteld en geproduceerd.

De projectmanager van TCPM coördineerde de werkzaamheden, bewaakte de scope, kwaliteit, planning en het budget. Door het aandeel van in China geproduceerde equipment lag er in dit project veel nadruk op de uitbesteding, coördinatie en opvolging van de leveringen uit China. Dit vergde veel afstemming tussen Howden Thomassen Compressors, de klant en de toeleveranciers. Dankzij zijn inzet kreeg de klant van Howden Thomassen Compressors wat hij verwachtte, binnen de gestelde levertijd.

donderdag, 09 februari 2017 08:15

Finite Element Analysis frame Rotor Blade Mould

Senvion GmbH ontwikkelt, produceert en plaatst windturbines van 2 tot en met 6 megawatt met diverse naafhoogtes. Zo is er voor elk windbereik, on- of offshore, op vrijwel elke locatie een passende turbine. Daarnaast biedt Senvion een compleet assortiment project-specifieke oplossingen op het gebied van bouw, transport, installatie en service en onderhoud van windturbines.

Aanpassing Frame

Rotorbladen hebben tegenwoordig lengtes die tot wel 75 meter oplopen. De productie hiervan vindt plaats in mallen die uit een boven- en onderhelft bestaan. Voor kortere rotorbladen gebeurt het openen en sluiten van de mal door de bovenhelft via een vorm-ondersteunende frameconstructie met scharnieren open te klappen.

Voor de constructie van het eerste scharnier van een frame voor windturbinebladen, voerde TCPM al in 2008 berekeningen uit. Senvion, de huidige eigenaar van de mal, heeft het frame op een aantal punten aangepast om langere rotorbladen te kunnen produceren. Daarom hebben zij TCPM gevraagd de berekeningen opnieuw uit te voeren voor het aangepaste frame. Er is bovendien naar het gehele frame gekeken. Dit om er zeker van te zijn dat het aangepaste frame de juiste ondersteuning aan de mal geeft, ook tijdens openen en sluiten.

Potentiële problemen voorkomen

Tijdens de Eindige Elementen Analyse bleek dat sommige verbindingen in het frame potentieel tot moeilijkheden konden leiden. Met behulp van het rekenpakket pakket ANSYS is inzichtelijk gemaakt welke gebieden dit waren. Vanwege de grote geografische afstand tussen klant en TCPM locatie is met gebruikmaking van een zogenaamde “desktop sharing tool” de opdrachtgever de gelegenheid geboden dagelijks ‘live’ mee te kijken met de analyseresultaten. Daarnaast zijn langs deze weg verbetervoorstellen voor de probleemgebieden doorgenomen.

Mark Eliott, Senior Tooling Engineer bij Senvion vertelt: “Met name het meekijken in de EEA-resultaten met behulp van Teamviewer heeft bijgedragen aan het begrip van de oorzaak van lokale effecten. Dit heeft erg geholpen bij het kiezen van de oplossingsrichting.” De modificaties hebben inmiddels geresulteerd in een framedesign dat voldoet aan de vereiste productie- en veiligheidseisen.

Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Papierfabrieken en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse Papier- en kartondinustrie te versterken door generatie, ontsluiting en verspreiding van kennis.

Het gebruik van papier en karton verandert sterk en blijft wereldwijd ook de komende jaren groeien. Deze groei verschilt per continent en productgroep. Voor Nederlandse bedrijven wordt specialisatie, innovatie en business development steeds belangrijker. MKB-toeleveranciers en -afnemers spelen een cruciale rol bij implementatie van innovaties. Daarnaast zijn grondstof- en productieflexibiliteit van groot belang, in combinatie met producten van hogere toegevoegde waarde. 

Een projectengineer van TCPM heeft een voorstudie uitgevoerd voor een aantal partners van het KCPK. In deze voorstudie zijn de technologische mogelijkheden voor het (door middel van drogen) opwaarderen van zijstromen die tijdens de papierproductie ontstaan. Uit de studie is gebleken, dat dit in sommige gevallen zelfs 'energieneutraal' kan, waarbij de restwarmte uit de fabriek de benodigde droogenergie levert. 

Specifieke kennis

Door zijn kennis en ervaring op het gebied van zowel energie- en procestechniek, als het energie-efficiënt integreren van drooginstallaties voor zijstromen, zoals slib en papierrejecten (in bestaande fabrieken), was onze projectengineer dé aangewezen persoon voor dit vooronderzoek. 

Onze projectengineer vertelt: "Het doel van het vooronderzoek was de klanten inzicht te geven in de technische- en financiële haalbaarheid van het door middel van drogen, opwaarderen van zijstromen.Hiervoor is er een overzicht gemaakt van de verschillende op de markt beschikbare droogtechnologieën, inclusief alle benodigde rand-installaties. In het overzicht zijn technische specificaties vergeleken, waaronder droogcapacititeit, specifiek energieverbruik, investering, formaat, waarmee de fabrieken de voor- en nadelen kunnen bepalen."

Hij vervolgt: "Voor de klant specifieke cases in het onderzoek zijn de bestaande situaties van de klanten onderzocht. De klant wil graag de vochtige papierrejecten en slibben als grondstof elders aanwenden. Drogen is vor deze toepassingen een eerste vereiste. Zo zijn er industriële referenties waarbij de gedroogde stromen omgezet worden in bouwproducten, groene chemicaliën en energiedragers. Dit noemen we verwaarden, oftewel valoriseren. Valoriseren kan op diverse manieren, maar in bijna alle gevallen is het nodig om het materiaal eerst te drogen! Een van de belangrijkste factoren om dergelijke projecten succesvol te maken, is de inzet van restwarmte ten behoeve van de droging van het materiaal. Een van de belangrijkste stappen in het klant specifiek onderzoek was het bepalen van de hoeveelheid benodigde drogingswarmte, de hoeveelheid restwarmte die men beschikbaar heeft, het bepalen van de locatie van de restwarmte (bijvoorbeeld bij de papiermachine of warmtekrachtcentrale) en de kwaliteit van de restwarmte. Vervolgens zijn op basis van deze gegevens concept-oplossingen uitgewerkt, waarbij zowel de technische- als financiële haalbaarheid is bepaald."

Voorstudie afgerond

Inmiddels is de voorstudie voor een klant in Spanje en een klant in Zwitserland afgerond. Beide klanten zijn zeer tevreden over het resultaat. "Wanneer uit papierrejecten een verkoopbaar product gemaakt kan worden," legt onze projectengineer uit, "voegt dit zeker waarde toe voor de papierproducenten. Men heeft niet alleen minder afval, maar van het afval ook een duurzaam product weten te maken! De verwachting is dan ook dat de resultaten uit het onderzoek in de praktijk geïntegreerd zullen worden."

 

Wanneer een machine CE gemarkeerd is volgens de Machinerichtlijn, is aantoonbaar dat deze machine of installatie veilig is voor gebruik. Brengt u als producent of leverancier een machine of installatie op de markt binnen de EER? Dan bent u verplicht invulling te geven aan de bepalingen voor Europese productrichtlijnen die zijn gekoppeld aan de Warenwet. Voldoet u aan de Machinerichtlijn én overige relevante productrichtlijnen? Dan is de aansprakelijkheid geregeld en verkleint u het risico op een juridisch delict.

woensdag, 11 januari 2017 08:09

CO Boilers voor project in Maleisië

NEM Industrial and Utility Boilers biedt op maat gemaakte oplossingen voor industriële toepassingen en nutsbedrijven, zoals Process en CO Boilers voor raffinaderijen en petrochemische industrie. NEM biedt met de CO Boilers aantrekkelijke oplossingen voor energiewinning uit afvalgassen en restwarmte uit een breed scala van processen. Deze boilersystemen worden gebruikt om laag calorische gassen te verbranden. Aangezien dergelijke systemen een belangrijk onderdeel van deze processen vormen, is de betrouwbaarheid van de ketel belangrijk voor de integriteit van de gehele installatie.

In het kader van een project in Maleisië realiseert NEM IUB twee CO Boilers met combustors voor de klant. “Normaal vindt de realisatie en opbouw van een CO Boiler plaats op de site, maar in dit geval bouwen we het complete package op de yard van onze Taiwanese subcontractor en worden 2 complete boilers en combustors verscheept naar de site van de klant in Maleisië. Onder het mom van constructability werken we zoveel mogelijk prefab en komt het geheel vrijwel afgemonteerd aan. Daar komt aardig wat werk en kracht bij kijken: een boilerunit is ongeveer 27 meter lang bij 17 meter breed en 28 meter hoog en weegt zo’n tweeduizend ton. Daarmee wordt het meteen het zwaarste dat we ooit aan één stuk geleverd hebben. Daarnaast verschepen we op datzelfde moment de combustor die ook nog eens achttien meter lang bij twaalf meter breed en tien meter hoog is en ongeveer 350 ton weegt. Tot slot leveren we nog losse ducts en platforms mee,” vertelt de projectmanager die namens TCPM bij dit project betrokken is.

Continue communicatie

Onze projectmanager raakte bij het project betrokken toen de engineering bijna halverwege was en de eerste aankopen verricht waren. Zijn dagen zijn dan ook gevuld met continue communicatie met de klant van NEM en de interne afstemming met de project engineers en planner. Samen met de inkoopafdeling houdt hij de deelleveringen in de gaten, om ervoor te zorgen dat het tijdsschema niet overschreden wordt. Ook de eventuele verschillen in de specs van NEM en de verwachtingen van de klant, moet hij op tijd weten te managen.

Levertijd en assemblage

De levertijd is de één van de uitdagingen binnen dit project. NEM verwacht beide boilers en combustors eind 2016 te leveren. Zij werken samen met een professionele subcontractor die –samen met de supervisors en quality inspectors van NEM- erg gemotiveerd zijn om de levertijd te halen. Dankzij gezamenlijke inspanningen, loopt het project nu in totaal twee weken vóór op schema.

Zodra de boilers en combustors op het schip staan, is de levering van NEM in principe afgerond. Na het laden van de 1e boiler met combustor in Taiwan, vaart het schip in ongeveer vijf dagen naar Maleisië. Na uitladen vaart het schip terug om de 2e set in Taiwan op te halen en ook naar Maleisië te brengen.
Daar gaan de boilers deel uitmaken van een nieuwe plant in Johor Tanjung Setapa, bij de grens met Singapore. De klant zorgt zelf voor het ontladen van het schip en bouwt de combustors aan de boilers. De klant assembleert zelf, maar NEM verleent ter plekke nog wel supervisor-diensten om assistentie te verlenen en vakkennis in te brengen.

 

Onze aanpak voor groei

TCPM is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau met ruim 200 medewerkers en 5 vestigingen in Nederland. We groeien al meer dan 25 jaar, samen met onze klanten. Die kennen we dan ook door en door. 

Ook groeien? Wij helpen u met complete en integrale oplossingen voor uw industriële omgeving. We maken industriële bedrijven beter door strategisch meedenken te koppelen aan een slimme en praktische aanpak. Onze combinatie van engineering, industriële veiligheid en projectmanagement is daarbij de sleutel.

Contact

Hoofdkantoor TCPM

Boogschutterstraat 40
7324 BA Apeldoorn

T. +31 (0)88 220 14 00
E. tcpm@tcpm.nl 

Bekijk alle vestigingen

© 2018 TCPM. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken